Regulamin wyjazdowy
Wpisany przez ewcia   
wtorek, 22 listopada 2011 23:26

REGULAMIN WYJAZDOWY

 

 

Pkt I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)  Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady obowiązujące przy organizacji tzw. wyjazdów na mecze dla kibiców Wisły Kraków.

 

2)  Organizatorem wyjazdów jest Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków (dalej: Organizator).

 

3)  Organizator ustala czas i miejsce prowadzonych zapisów na mecze wyjazdowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, o czym informuje na swojej stronie internetowej: www.skwk.pl.

 

4)  Organizator ma prawo odmowy wpisania danej osoby na listę wyjazdową bez podania przyczyny.

 

Pkt II – ZAPISY

 

1)  Uczestnik zapisujący się na listę wyjazdową zobowiązany jest okazać Kartę Kibica, podać imię i nazwisko, numer PESEL oraz inne dane, których obowiązek podania wynika z odpowiednich przepisów. Zaleca się także podawanie nazwy osiedla (Kraków) lub miejscowości dla celów statystycznych.

 

2)  Jedna osoba może zapisać dowolną liczbę uczestników, należy jednak posiadać dokładne dane każdego zapisywanego, zgodnie z zapisami Pkt II.1.

 

3)  Przy zapisach dane, o których mowa w Pkt II.1. należy umieścić na przygotowanej wcześniej liście. Organizator zaleca aby dostarczać listy w postaci wydruku komputerowego. W innym przypadku dane powinny być napisane czytelnie, drukowanymi literami.

 

4)  Zapisy prowadzone są w terminach i miejscach podanych przez Organizatora, zgodnie z Pkt I.3.

 

5)  Organizator zastrzega sobie prawo wyboru jednej z niniejszych form rozprowadzania biletów na mecze wyjazdowe:

a)    Sprzedaż biletu,

b)    Sprzedaż biletu wraz przejazdem,

c)    Sprzedaż biletu wraz w przejazdem oraz okazjonalnym wiślackim gadżetem.

 

Pkt III – PRZEJAZD I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS WYJAZDU

 

1)  W przypadku zamówienia przez Organizatora transportu na wyjazd w postaci tzw. pociągu specjalnego, bilet na mecz można zakupić jedynie w pakiecie wraz z przejazdem pociągiem.

 

2)  W pozostałych przypadkach Organizator dołoży wszelkich starań do zapewnienia możliwości podróży zamówionym środkiem transportu kołowego (autobus, bus).

 

3)  Każdy z uczestników wyjazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie bilet na mecz oraz dokument tożsamości.

 

4)  Za wszelkie szkody wyrządzone w środku transportu zamawianym przez Organizatora oraz na trasie przejazdu na mecz wyjazdowy i z powrotem odpowiadają osoby, które tą szkodę wyrządziły. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania indywidualnego sprawcy, odpowiedzialność ponoszą wszyscy podróżujący danym środkiem transportu.

 

5)  Osoby uznane za odpowiedzialne wyrządzenia szkody zobowiązane są do pokrycia kosztów jakimi zostanie obciążony Organizator, w terminie do 7 dni od wezwania przesłanego drogą elektroniczną (e-mail) lub inną ustaloną przez Organizatora.

 

6)  Podczas wyjazdów obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

 

7)  Uczestnicy wyjazdu odpowiedzialni są za utrzymanie czystości w zamówionym przez Organizatora środku transportu, którym podróżują.

 

8)  Osoby, które nie będą stosowały się do zakazu określonego w Pkt III.6 lub będą zachowywały się w inny, uznany przez Organizatora za niewłaściwy sposób (m.in. kierowanie obelg w stronę przewoźnika, czy niestosowanie się do zaleceń Organizatora), będą usuwane z danego środka transportu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów wyjazdu.

 

9)  Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisania osób odpowiedzialnych za zdarzenia określone w Pkt III.4-8 na kolejne mecze wyjazdowe. Dotyczyć to będzie zarówno transportu zamawianego przez Organizatora jak i samego biletu na mecz.

 

10)        Prawo do odmowy zapisania danej osoby określone w Pkt III.9. odnosi się także do sytuacji, w której uczestnik wyjazdu nie zostanie wpuszczony na mecz w związku z nadużyciem alkoholu.

 

 

Pkt IV - REZYGNACJA Z WYJAZDU, ODWOŁANIE WYJAZDU

 

1)  W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu w środku transportu zamawianym przez Organizatora, zwrotowi podlega jedynie koszt biletu na mecz. Koszt przejazdu nie podlega zwrotowi.

 

2)  W przypadku zmiany uczestników wyjazdu, dane nowego uczestnika należy podać Organizatorowi najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu.

 

3)  W przypadku odwołania wyjazdu z powodów niezależnych od Organizatora, wysokość zwrotów kosztów poniesionych przez uczestników oraz terminy zwrotów będą każdorazowo ustalane i podawane na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zwrotów, o których mowa w poprzednim zdaniu, w innych niż ustalonych przez siebie terminach.

 

4) Ewentualne środki finansowe, które pozostaną w dyspozycji Organizatora w sytuacji opisanej w Pkt IV.3. zdanie ostatnie, zostaną przeznaczone na cele statutowe Organizatora.

 

Pkt V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1)  Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do godnego reprezentowania Wisły Kraków, w szczególności do poszanowania jej barw.

 

2)  Zapisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczestników wyjazdu podróżujących innymi niż zamówionymi przez Organizatora środkami transportu.

 

3)  Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian i interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

4)  Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji wyjazdów.

 

5)  Wpisanie się na listę wyjazdową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.